Hội Thánh Phục Sinh
Resurrection Orthodox Presbyterian Church

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. (Thi-thiên 122:1)
I was glad when they said to me,"Let us go into the house of the Lord." (Psalm 122:1)

10101 Cunningham Av. Westminster, CA 92683Thư Viện

Chỉ Dẫn
Liên Lạc

Tiếp Mạng

Bài Giảng